Under perioden 1929 till 1975 användes blåbetong flitigt som byggmaterial i väggar och bjälklag. Detta material innehåller radium, vilket kan sönderfalla och skapa radon samt avge gammastrålning. Det är dock inte automatiskt så att när blåbetong används i en bostad eller byggnad innebär det höga radonhalter. Det beror på vilka delar av konstruktionen som består av blåbetong och hur väl ventilationssystemet fungerar. För att fastställa om det finns en potentiell radonrisk måste man genomföra mätningar av radonhalten.

Blåbetong kännetecknas ofta av en matt blå färg och en struktur som liknar en tvättsvamp. Om radonmätningen visar förhöjda radonhalter är det viktigt att undersöka vilka material som används i byggnaden. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas årligen cirka 500 personer av lungcancer på grund av för höga radonhalter.

Det uppskattas att det idag finns cirka 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blåbetong. För att säkerställa en radonfri inomhusmiljö och upptäcka eventuell radonförekomst är det viktigt att genomföra mätningar. Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). Gränsvärdet för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m³ som årsmedelvärde. Genom att utföra en långtidsmätning kan man få en pålitlig uppskattning av årsmedelvärdet, medan en korttidsmätning ger en tydlig indikation på eventuella radonproblem.

Efter att ha upptäckt höga radonhalter i inomhusluften är det viktigt att fastställa källan till problemet. Genom att genomföra en gammamätning kan man avgöra om blåbetong kan vara en bidragande faktor till de förhöjda radonhalterna. En auktoriserad radonexpert kan snabbt genomföra en sådan mätning genom att använda en gammamätare som placeras mot en vägg eller golv. Genom att mäta den gammastrålning som avges från materialet kan man uppskatta dess radonhalt och avgöra om blåbetongen är en orsak till de förhöjda radonhalterna. Om så är fallet kan åtgärder vidtas, såsom förbättrad ventilation, användning av radontapet eller borttagning av det drabbade materialet.

Relaterad information
Was ist Radon?
Radonmessung