Radon är en tyst, osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan ha förödande konsekvenser för vår hälsa om den inte upptäcks i tid.

Radon kan tränga in i våra hem genom sprickor i grunden eller andra öppningar. När den väl tar sig inomhus kan den ackumuleras och nå farligt höga halter. Det är den långvariga exponering för höga radonhalter som har visat sig öka risken för lungcancer avsevärt. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer. Bara i Sverige bedömer Strålsäkerhetsmyndigheten att ca 500 fall av lungcancer varje år orsakas av radon

Utan en professionell radonmätning är det omöjligt för oss att avgöra om vårt hem har farliga radonhalter. Och tyvärr är det alltför vanligt att människor inte inser att de är exponerade för radon förrän det är för sent.

Att utföra en radonmätning är varken komplicerat eller kostsamt. Det första steget är att beställa radondosor, som är enkla att använda. Dosorna placeras strategiskt i olika rum i ditt hem under en förutbestämd tidsperiod. Efter att tidsperioden har löpt ut analyseras resultaten av ett specialiserat laboratorium. Om radonhalterna är höga, finns det möjlighet att vidta åtgärder för att minska exponeringen och därmed minska risken för lungcancer.

För att vara säker på att din radonmätning är korrekt är det viktigt att mäta radon med tillräckligt många radonmätare under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) i minst 60 dagar och att följa alla instruktioner som medföljer mätdosorna noggrant. Om du snabbt behöver en uppskattning av radonhalten, till exempel vid husköp eller efter genomförda åtgärder, kan en korttidsmätning vara ett bra alternativ. Det bör dock noteras att resultatet av en korttidsmätning endast ger en rådgivande indikation.

Att investera i en radonmätning är ett av de mest meningsfulla stegen du kan ta för att främja din hälsa och säkerhet, samt för att skydda dina nära och kära. Genom att vara medveten om radonhalterna i ditt hem kan du vidta nödvändiga åtgärder för att minska exponeringen och därmed minska risken för lungcancer. 

Genom att agera förebyggande och ta itu med potentiell radonexponering kan du skapa en tryggare och hälsosammare livsmiljö för dig själv och din familj. Så varför vänta? Ta det första steget mot att skydda ditt hem och din hälsa genom att genomföra en radonmätning idag.