Trygghet och säkerhet på arbetsplatsen är en prioritet för både arbetsgivare och anställda. En viktig aspekt av detta är att övervaka och hantera radonhalten.

I Sverige är arbetsgivaren en nyckelfigur när det kommer till att säkerställa en säker arbetsmiljö på arbetsplatsen. Detta inkluderar att skydda anställda från farliga ämnen som radon. Den svenska Strålskyddslagen som trädde i kraft 2018 klargör arbetsgivarens ansvar när det gäller att hantera radonexponering. Lagen kräver att arbetsgivare agerar om anställda utsätts för radonhalter som överstiger 200 Bq/m3. Denna ansvarsfördelning delas av Strålsäkerhetsmyndigheten, och kraven regleras av både Arbetsmiljölagen och Strålskyddsförordningen.

Radon är en osynlig, luktfri och färglös gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radon kan öka risken för lungcancer, och det är en allvarlig hälsorisk. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon cirka 500 fall av lungcancer varje år i Sverige, vilket placerar det som den näst största orsaken till lungcancer efter rökning.

När en radonmätning på arbetsplatsen indikerar förhöjda radonhalter, är det avgörande att vidta åtgärder för att minska exponeringen. Exempel på åtgärder kan innefatta att öka ventilationen, utföra tätningar eller isolering beroende på källan till radonet. 

Det är möjligt att utföra radonmätningar på arbetsplatser på ett enkelt sätt. Långtidsmätningar med spårfilmsdosor kan köpas eller beställas från ackrediterade företag och ger tillförlitliga årsmedelvärden. För att säkerställa korrekta resultat är det viktigt att följa Strålskyddsverkets metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser. Denna metodbeskrivning innehåller instruktioner om hur radonhalten ska mätas och jämföras med hygieniska gränsvärden och riktvärden för radon i arbetslokaler.

Sammanfattning av gränsvärden för radon på arbetsplatser

  • 200 Bq/m3: Gäller för lokaler ovan jord under normal arbetstid på 1800 timmar.
  • 400 Bq/m3: Gäller för källare och bergrum under normal arbetstid på 1800 timmar.
  • 1300 Bq/m3: Gäller för berg- och gruvverksamhet under normal arbetstid på 1300 timmar.

Det är arbetsgivarens ansvar att övervaka och hantera radonhalten på arbetsplatsen för att säkerställa att anställda arbetar i en trygg och hälsosam miljö. Radonmätningar och lämpliga åtgärder är nyckeln till att uppnå detta mål och att minska riskerna för radonrelaterade hälsoproblem.